Video xem thêm: BB tự tin làm vedette, Nicky Majai làm lố tại Vietnam International Fashion Week