Video xem thêm: Nicky Majai Tôn Tuấn Kiệt co giật, làm lố tại Vietnam International Fashion week