Video xem thêm: Người đàn ông say xỉn đi trên đường điện cao thế ở Trung Quốc