Video xem thêm: Ngược về quá khứ, lần tìm những món ngon chứa "cả trời thương nhớ" của đám trẻ miền Tây