Video xem thêm: Khiếp hãi với ngôi làng có phong tục... phơi xác người chết trong lồng tre để tự phân hủy