Video xem thêm: Vào Đời: Lady Gaga - "Hãy sống theo cách của bạn!"