Video xem thêm: Chồng Ngân khánh xuất hiện ủng hộ vợ.