Video xem thêm: Xem HDMT, khán giả được học lại cả lịch sử Việt Nam