Video xem thêm: Phỏng vấn The Face 2018 "Huy Quang"