Video xem thêm: HỒ NGỌC HÀ BẮN TIẾNG ANH, CHỈ DẪN THÍ SINH ASIA'S NTM