Video xem thêm: Màn lao vào ô tô ăn vạ chuyên nghiệp của người đàn ông