Video xem thêm: Trường Giang: từ ngày lấy Nhã Phương, ra đường tay không