Video xem thêm: Thoát khỏi động Thiên Thai, cuộc đời của Lan và Quỳnh vẫn là chuỗi ngày đen tối