Video xem thêm: Cá Koi khổng lồ được đấu giá 42 tỷ đồng