Video xem thêm: Jeon Somi xuống sắc kể từ ngày rời khỏi JYP Entertaiment và gia nhập The Black Label