Video xem thêm: Vào Đời: Ed Sheran: "HÃY TỰ TIN VỚI SỰ KHÁC BIỆT CỦA BẢN THÂN!"