Video xem thêm: Dù đang bệnh, Phạm Quỳnh Anh vẫn cùng Ưng Hoàng Phúc