Video xem thêm: LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG VỚI NGƯỜI GIÁO VIÊN 70 TUỔI VÀ CÁCH DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP BÌNH THƯỜNG KHIẾN