Video xem thêm: An Nguy từng chia sẻ về sự phản bội trong tình cảm...