Video xem thêm: Nổi da gà với những câu chuyện "tiên tri" khiến bạn phải tin vào sự màu nhiệm của giác quan thứ 6