Video xem thêm: John Terry - người đội trưởng vĩ đại của Chelsea