Video xem thêm: ARMY yêu cầu ba ông lớn ngưng lợi dụng BTS để đòi quyền miễn nhập ngũ cho gà nhà