Video xem thêm: Olympic Việt Nam hát “Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng”