Video xem thêm: Diên Hi Công Lược cần đến 70 tập phim thì Như Ý Truyện chỉ cần 18 tập đã đạt được thành tích này