Video xem thêm: Ngô Cẩn Ngôn mắc bệnh ngôi sao không coi ai ra gì vì nhận cát xê cao gấp đôi Xa Thi Mạn?