Video xem thêm: Cuồng vợ như Song Joong Ki, hết khen đẹp đến mua đồng hồ đôi gần cả tỉ đồng để khoe thiên hạ