Video xem thêm: "Chết cười" màn giật cô hồn nhanh như tia chớp: Cô hồn cũng phải cười méo mặt nhường sân