Video xem thêm: 5 phát minh nổi tiếng "vi diệu" từ thời cổ đại mà đến bây giờ thế giới mới khám phá