Video xem thêm: Giải oan về lỗi phục trang Hậu Cung Như Ý Truyện của Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa