Video xem thêm: Dìm Diên Hi Công Lược tới bến, fan Như Ý Truyện muối mặt vì bị chê “Hoàng cung như đàn vẹt đủ màu sắc”