Video xem thêm: BIG DADDY VÀ LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG THỰC HIỆN THÀNH CÔNG THỬ THÁCH "HACK NÃO" DELE CHALLENGE