Video xem thêm: 6 ác nữ nổi tiếng của lịch sử Trung Hoa từng được lên phim