Video xem thêm: Lê Thiện Hiếu: "Làm gì cũng được, miễn được là chính mình"