Video xem thêm: GNGT 44, bà Mai ăn vụng bị phát hiện