Video xem thêm: Chẳng ai ngờ được Tần Lam, Xa Thi Mạn lại nhận lời đóng Diên Hi công lược vì lý do khó đỡ này đây