Video xem thêm: Joy (Red Velvet) Kể Lại Kỷ Niệm Suýt "Chết Hụt" Cùng Với Yeri