Video xem thêm: Chưa hoạt động solo, Kang Daniel đã có giải Daesang đầu tiên trong sự nghiệp