Video xem thêm: Hy hữu cậu bé bị sét đánh đùng đoàng mà vẫn toàn mạng