Video xem thêm: BỐN CHỮ LẮM (MV) - TRÚC NHÂN - TRƯƠNG THẢO NHI