Video xem thêm: Seungri Lầy Lội Trình Diễn '1,2,3!' Bằng 10 Thư Tiếng