Video xem thêm: Anh Kiên, chồng chị có hỗ trợ cho chị trong quá trình quay không?