Video xem thêm: Sau Gạo Nếp Gạo Tẻ thì cuộc sống của Lê Phương có thay đổi gì?