Video xem thêm: Bờ cát nhỏ trước triệu khối nước lũ: Vạn dân Hà Nội nguy cấp