Video xem thêm: Sinh vật lạ trong ống tre được dân địa phương coi như của quý