Video xem thêm: Cúng xe mới mua cháy luôn cả xe, gia chủ vật vã kéo ô tô ra khỏi nhà