Video xem thêm: Thanh Hằng nổi giận chấn chỉnh thái độ sống của thí sinh The Face 2018