Video xem thêm: Taeyang trình diễn "Eyes, Nose, Lips" trong quân đội