Video xem thêm: Taeyang trình diễn "Fanstatic Baby" trong quân đội