Video xem thêm: "Đệ tử ruột" của Quang Lê dạy Trấn Thành nói tiếng dân tộc Tày