Video xem thêm: Cháy nhà kinh doanh lồng đèn ở Sài Gòn